Dictionary English to Urdu

Hexanoic Meaning in Urdu

مسدس

Urdu Translation, Definition and Meaning of English Word Hexanoic.
Words matching your search are: hexagon, hexagonal, hexameter, hexapod, hexagram,

For English to Urdu Translation Please Visit:
English to Urdu Translation
Free SMS

USA
    

Copyright © (2010-2021) DictionaryEnglishtoUrdu.com

Dictionary English to Urdu