Dictionary English to Urdu

Adduced Meaning in Urdu

پیش کردہ

Urdu Translation, Definition and Meaning of English Word Adduced.
Words matching your search are: adduce, adduct, adduced, adduceable, adducent,

For English to Urdu Translation Please Visit:
English to Urdu Translation
Free SMS

USA
    

Copyright © (2010-2021) DictionaryEnglishtoUrdu.com

Dictionary English to Urdu